DEED

دروازه کشویی اتوماتیک

۳۶ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی میلانی. ایده‌هایی درباره‌ی دروازه کشویی اتوماتیک، درب کشویی بزرگ، در ورودی کشویی و طراحی دیوار مرزی را در اینجا مشاهده کنید.