DEED

دوباره روکش کردن مبل

۵۲ ایده، ذخیره شده توسط اميرمهدی رمضانی. ایده‌هایی درباره‌ی دوباره روکش کردن مبل، کاناپه راحتی تکمه دار دست ساز، روکش مبل و نیمکت عتیقه سنگی را در اینجا مشاهده کنید.