DEED

آشپزخانه های بتونی دست ساز

۵۹ ایده، ذخیره شده توسط آروين ایرانی. ایده‌هایی درباره‌ی آشپزخانه های بتونی دست ساز، کانتر های بتونی آشپزخانه، آشپزخانه های سیمانی و نحوه بتنی کردن روکابینتی را در اینجا مشاهده کنید.