DEED

دیوار سنگی آشپزخانه

۹۴ ایده، ذخیره شده توسط اميررضا شفیعی. ایده‌هایی درباره‌ی دیوار سنگی آشپزخانه، بین کابینتی سنگی، ایده های دیوار سنگی و دیوار سنگی قدیمی را در اینجا مشاهده کنید.