DEED

نحوه بتنی کردن روکابینتی

۸۷ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی خجسته. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه بتنی کردن روکابینتی، میزهای بتونی خاکستری، میزهای بتنی رنگ آمیزی شده و ایده های پیشخوان آشپزخانه بتنی را در اینجا مشاهده کنید.