DEED

گاز کوره‌ای خاکی

۸۶ ایده، ذخیره شده توسط بنيامين شیرازی. ایده‌هایی درباره‌ی گاز کوره‌ای خاکی، اجاق راکت سیمانی و محفظه بخار اجاق راکتی را در اینجا مشاهده کنید.