DEED

کف های بتنی صیقلی

۱۰۲ ایده، ذخیره شده توسط رادين وثوقی. ایده‌هایی درباره‌ی کف های بتنی صیقلی، بتن صیقلی و جلاداده شده، کف های بتنی در فضای باز و خانه بتونی بی عیبو نقص را در اینجا مشاهده کنید.