DEED

طرح های درهای بازیابی شده

۸۹ ایده، ذخیره شده توسط باران منصوری. ایده‌هایی درباره‌ی طرح های درهای بازیابی شده، درب های قدیمی مورد استفاده قرار می گیرند، درهای بازسازی شده قدیمی و پروژه‌های استفاده مجدد از درب را در اینجا مشاهده کنید.