DEED

استفاده مجدد و تغییر کاربری بشقاب های قدیمی

۵۳ ایده، ذخیره شده توسط اميرعلی شیرازی. ایده‌هایی درباره‌ی استفاده مجدد و تغییر کاربری بشقاب های قدیمی و سینی پذیرایی فلزی را در اینجا مشاهده کنید.