DEED

اختراعات جالب برای نوجوانان

۴۸ ایده، ذخیره شده توسط محمدرضا فاظلی. ایده‌هایی درباره‌ی اختراعات جالب برای نوجوانان و اختراعات جالب برای دختران را در اینجا مشاهده کنید.