DEED

ساخت دیوار سنگی

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط سهيل قادری. ایده‌هایی درباره‌ی ساخت دیوار سنگی، دیوار سنگی خاکستری، ایده های دیوار سنگی و دیوار سنگی روستایی را در اینجا مشاهده کنید.