DEED

تیرهای چراغ در فضای بیرونی

۹۰ ایده، ذخیره شده توسط محمدحسين محمودی. ایده‌هایی درباره‌ی تیرهای چراغ در فضای بیرونی، چراغ های ریسمانی رشته ای و چراغ های رشته ای پاسیو را در اینجا مشاهده کنید.