DEED

تغییر شکل ایوان باغ

۷۸ ایده، ذخیره شده توسط پارسا بزرگمهر. ایده‌هایی درباره‌ی تغییر شکل ایوان باغ، بازسازی پاسیو، بازسازی پاسیو حیاط خلوت و بازسازی پاسیو کوچک را در اینجا مشاهده کنید.