DEED

نحوه آویزان کردن ریسه های نوری فصای باز

۷۷ ایده، ذخیره شده توسط آسنا نکونام. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه آویزان کردن ریسه های نوری فصای باز، ریسه های آویز نوری فضای باز، ریسه های نوری باغ و دیوار حائل فلزی را در اینجا مشاهده کنید.