DEED

ساخت پانسیون محصور

۸۹ ایده، ذخیره شده توسط محمدطاها انصاری. ایده‌هایی درباره‌ی ساخت پانسیون محصور، محوطه بیرونی محصور، پاسیو بسته و محوطه ی پاسیویی را در اینجا مشاهده کنید.