DEED

نحوه ساخت دیوار سنگی

۶۸ ایده، ذخیره شده توسط اميرحسين ایرانی. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه ساخت دیوار سنگی، ساختن یک دیوار سنگی، دیوار سنگی خشکه چین و ساخت دیوار حائل را در اینجا مشاهده کنید.