DEED

ایده های لوازم بازیابی شده معماری

۹۱ ایده، ذخیره شده توسط اميرحسين اسدی. ایده‌هایی درباره‌ی ایده های لوازم بازیابی شده معماری، استفاده مجدد از مواد زائد در معماری، بازسازی معماری بازیافته و دکور معماری بازمانده را در اینجا مشاهده کنید.