DEED

طرح های آلونک ۸×۱۰

۵۳ ایده، ذخیره شده توسط مهدی میری. ایده‌هایی درباره‌ی طرح های آلونک ۸×۱۰، نقشه های آلونک ۸×۱۲، نقشه های 16x24 کلبه و نقشه اسکلت کلبه زیر شیروانی را در اینجا مشاهده کنید.