DEED

تغییر کاربری درب قدیمی

۹۹ ایده، ذخیره شده توسط محمدرضا شمس. ایده‌هایی درباره‌ی درهای قدیمی تغییر کاربری شده، بازسازی مجدد درب های قدیمی، استفاده مجدد از درها و درب قدیمی خودساز را در اینجا مشاهده کنید.