DEED

نقشه های اجاق راکت

۹۱ ایده، ذخیره شده توسط سارينا علیزاده. ایده‌هایی درباره‌ی نقشه های اجاق راکت، نیمکت کنار اجاق نفتی، فر اجاق نفتی و نحوه ساخت اجاق های اجری و موشکی را در اینجا مشاهده کنید.