ایده‌های مدرن برای طراحی سقف

سقف

دیوارها می‌توانند هر فضایی را محصور نمایند، اما سقف هر فضایی را می‌تواند امن نماید. سقف‌ها به فضا آسایش می‌بخشند و آن‌ها را از هجوم عوامل طبیعی مانند آفتاب و برف و باران حفظ می‌نمایند. به کمک سقف‌ها همانطور که در یک قفسه کتابخانه دیده می‌شود می‌توانیم ساختمان را به طبقات متعدد تقسیم نماییم در‌حقیقت، دیوارها محیط اطراف خود را در جهت افقی تقسیم می‌کنند و سقف‌ها محیط را در جهت عمودی تقسیم می‌نمایند.